Regulaminy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART MAGNETYCZNYCH

 1. Korzystanie z wyciągów jest możliwe wyłącznie po zakupie karty magnetycznej zwanej dalej karnetem z zapisanymi na nim biletami.
 2. Karnety i bilety są do nabycia tylko w kasach stoku narciarskiego w Przemyślu.
 3. Karnet i bilet jest ważny w sezonie, w którym został zakupiony.
 4. Karnet należy zwrócić do końca czerwca (bezpośrednio po sezonie, w którym został zakupiony) odbierając za niego kaucję. Po tym czasie kaucja za nie oddany karnet przepada a karnet staje się własnością nabywcy.
 5. Do wyboru klientów w sprzedaży są bilety ilościowe oraz czasowe.
 6. Każdy zakup musi być dobrze przemyślany, ponieważ bilety nie podlegają wymianie i zwrotowi – z wyjątkiem przypadków losowych leżących po stronie zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim.
 7. Kaucja za każdą karnet wynosi 10 zł, zwrot kaucji ma miejsce w dniu oddania karnetu.
 8. Karnety uszkodzone nie podlegają zwrotom ani reklamacji.
 9. Z karnetu z biletem czasowym może korzystać tylko jedna osoba. Karnet w chwili przyłożenia do czytnika bramkowego blokuje się na określony czas.
 10. Przy bramkach na wyciąg znajdują się czytniki karnetów, które po przybliżeniu karnetu, umożliwiają przejście.
 11. Należy uważać, aby podwójnie nie skasować karnetu.
 12. Przez bramkę, przy wykonaniu jednego otwarcia, może przejść tylko jedna osoba.
 13. Po wczytaniu karnetu i usłyszeniu sygnału dźwiękowego, klient przechodzi na peron przez bramkę,
 14. Właściciel karnetu ma obowiązek chronić go przed zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 15. Zakup karnetu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz regulaminu zorganizowanego terenu narciarskiego.

REGULAMIN korzystania ze Stoku Narciarskiego w Przemyślu

§ 1 Postanowienia ogólne.

 1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim – Stok narciarski w Przemyślu jest Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Obszar zorganizowanego terenu narciarskiego – Stoku narciarskiego w Przemyślu określa załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 2 Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. ustawie - rozumie się przez to Ustawę z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz. U. Nr 208, poz. 1241).
 2. regulaminie FIS - dokumencie opracowanym przez Międzynarodową Federację Narciarską (FIS - Fédération Internationale de Ski) określającym zasady bezpieczeństwa jazdy na nartach i desce snowboardowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 3. karnecie - uważa się przez to ważną kartę magnetyczną uprawniającą jej posiadacza do korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego.
 4. osobie uprawiającej narciarstwo lub snowboarding - osobę poruszającą się po śniegu na nartach lub desce snowboardowej na zorganizowanym terenie narciarskim.
 5. osobie trzeciej - osobę korzystającą ze zorganizowanego terenu narciarskiego w celu niezwiązanym z jazdą na nartach lub snowboardzie.
 6. narciarskiej trasie zjazdowej - rozumie się przez to tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa i snowboardingu.
 7. pólkach ćwiczebnych (ośle łączki) - rozumie się przez to tereny przeznaczone w szczególności do nauczania narciarstwa lub snowboardingu.
 8. zorganizowanym terenie narciarskim (z.t.n.)- rozumie się przez to ogólnie udostępnione i odpowiednio naśnieżone lub z odpowiednio przygotowanym sztucznym podłożem, oznaczone i zabezpieczone tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa lub snowboardingu, pólka ćwiczebne znajdujące się przy urządzeniach transportu linowego przeznaczonych do transportu osób.
 9. zarządzającym zorganizowanym terenem narciarskim - rozumie się przez to Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji ul. A. Mickiewicza 30, 37-700 Przemyśl.
 10. mapie poglądowej zorganizowanego terenu narciarskiego – oznaczenie graficzne przebiegu, trudności, długości i sposobu oznaczenia udostępnionych do użytku narciarskich tras zjazdowych, nartostrad oraz miejsca udzielania pierwszej pomocy - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 11. wypadku - rozumie się przez to nagłe zdarzenie lub zachorowanie, którego następstwem jest naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia osoby przebywającej w górach lub na zorganizowanych terenach narciarskich.
 12. ratownictwie narciarskim - rozumie się przez to organizowanie i udzielanie pomocy przez ratownika narciarskiego osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na zorganizowanych terenach narciarskich.

§ 3 Zasady ogólne korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego

 1. Warunkiem korzystania ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest znajomość i przestrzeganie niniejszego Regulaminu, regulaminu kart magnetycznych jak również Regulaminu FIS oraz posiadanie ważnego karnetu.
 2. Z karnetu czasowego może korzystać tylko jedna osoba. Zabronione jest przekazywanie karnetu czasowego osobom trzecim.
 3. Pracownicy obsługi maja prawo kontroli zasad korzystania z karnetów. Niewłaściwe korzystanie, z tras zjazdowych upoważnia obsługę do odebrania karnetu.
 4. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding i osoby trzecie, korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego zobowiązane są do stosowania się do poleceń wydawanych przez obsługę wyciągów, dyżurujących ratowników narciarskich i funkcjonariuszy policji i straży miejskiej pełniących służbę na stoku.
 5. Korzystanie z wyciągów odbywa się według kolejności zgłoszenia się osoby uprawiającej narciarstwo lub snowboarding lub osoby trzeciej. Poza kolejnością mogą korzystać z wyciągów wyłącznie pracownicy obsługi wyciągów, dyżurujący ratownicy narciarscy i funkcjonariusze policji i straży miejskiej oraz instruktorzy Szkoły Narciarskiej „Azymut Extreme”.
 6. Za szkody zaistniałe na zorganizowanym terenie narciarskim poza godzinami jego otwarcia oraz szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad niniejszego Regulaminu, Regulaminu kart magnetycznych i Regulaminu FIS zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Wszyscy narciarze i snowboardziści zobowiązani są do zjeżdżania tylko po wyznaczonych oraz czynnych trasach.
 8. Trasy wyznaczone są naturalnymi granicami takimi jak :granica śniegu, linie zadrzewień, brzegi nasypów lub oznaczone siatkami, fladrami, znakami ograniczającymi ( np. czarne strzałki na żółtym tle) i innymi.
 9. Narciarze i snowboardziści powinni także spodziewać się i omijać na trasie inne przeszkody, takie jak: hydranty i armatki systemu naśnieżania, lampy oświetleniowe i inne sztuczne przeszkody.
 10. Zorganizowany teren narciarski jest stale monitorowany, a obraz z kamer jest zapisywany
 11. Zarządzający z. t. n. może także utrwalać obraz za pomocą przenośnych aparatów fotograficznych i innych urządzeń, rejestrując bieżące funkcjonowanie z.t.n. oraz jego użytkowników.
 12. Zabrania się wnoszenia na teren Stoku narciarskiego przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu ruchu narciarskiego oraz pozostawianie i wyrzucanie nieczystości.
 13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na obszar tras zjazdowych, urządzeń transportowych i budynków Stoku Narciarskiego.

§ 4 Godziny otwarcia

 1. Korzystanie ze zorganizowanego terenu narciarskiego, możliwe jest wyłącznie w godzinach jego otwarcia.

Zorganizowany teren narciarski jest czynny codziennie od godz. 9 do 21. z tym, że zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim może ustalić inne godziny otwarcia poszczególnych narciarskich tras zjazdowych, względnie dokonywać zamknięcia tras z przyczyn technicznych. Przerwy techniczne podawane są na bieżąco do wiadomości na stronie internetowej POSR: www.posir.pl.

 1. W wyznaczonych godzinach, w których czynny jest zorganizowany teren narciarski, zabronione jest poruszanie się po nartostradach, narciarskich trasach zjazdowych, pólkach ćwiczebnych pojazdami silnikowymi, konno, za pomocą sań, sanek, skibobów, jak również pieszo, a także podchodzenie na nartach z pomocą fok.
 2. Zabrania się jazdy poza wyznaczoną trasą.

§ 5 Zasady korzystania z narciarskich tras zjazdowych

 1. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding a także osoby trzecie korzystające ze zorganizowanego terenu narciarskiego obowiązane są do zachowania należytej staranności w celu ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a w szczególności:
 1. zapoznania się z zasadami korzystania z danego terenu, obiektu lub urządzenia i ich przestrzegania;
 2. stosowania się do znaków nakazu i zakazu umieszczanych przez zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim;
 3. zjeżdżania z szybkością dostosowaną do swoich umiejętności oraz stopnia trudności i stanu trasy, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu, zgodnie ze wskazaniami wynikającymi z mapy poglądowej zorganizowanego terenu narciarskiego;
 4. użytkowania sprawnego technicznie sprzętu narciarskiego i snowboardowego odpowiedniego do rodzaju podejmowanej aktywności, zgodnie z jego przeznaczeniem i zasadami użycia;
 5. bezzwłocznego informowania ratowników narciarskich o zaistniałym wypadku lub zaginięciu osoby oraz o innych zdarzeniach nadzwyczajnych mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo osób;
 6. ułatwienia przejazdu ratownikowi narciarskiemu poruszającemu się ze sprzętem ratowniczym do transportu osób, w szczególności przez niezwłoczne ustąpienie pierwszeństwa przejazdu.
 1. Małoletni uprawiający narciarstwo lub snowboarding do ukończenia 16 roku życia, obowiązany jest używać w czasie jazdy kasku ochronnego konstrukcyjnie do tego przeznaczonego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski ma prawo nie dopuścić do korzystania z wyciągów i tras zjazdowych osób niespełniających tego warunku.
 2. Zabrania się uprawiania narciarstwa lub snowboardingu na zorganizowanym terenie narciarskim w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, pod karą grzywny określoną w ustawie. Pracownik obsługujący zorganizowany teren narciarski może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie zorganizowanego terenu narciarskiego osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 3. Zabrania się jazdy po nasypach podpór kolei linowej.
 4. Zabrania się budowania na terenie zorganizowanego terenu narciarskiego przeszkód , skoczni i innych tego typu elementów bez zgody zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim.

§ 6 Korzystanie z wyciągu krzesełkowego kolej górna Kl II

 1. Z wyciągu krzesełkowego mogą korzystać wyłącznie osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding oraz piesza obsługa wyciągu.
 2. Wstęp na teren wyciągu krzesełkowego odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding przechodzą przez bramkę pojedynczo według kolejności.
 4. Po wczytaniu karty i otwarciu bramki należy przejść przez bramkę i podejść do kolejnej bramki usytuowanej bezpośrednio przy wyciągu krzesełkowym.
 5. Wejście na krzesełka odbywa się dopiero po otwarciu bramki, względnie, kiedy zezwoli na to pracownik obsługi wyciągu.
 6. Po podjechaniu krzesełka, należy usiąść na nim, następnie należy opuścić ręką poręcz (pałąk) krzesełka.
 7. Jednocześnie z jednego krzesełka mogą korzystać maksymalnie 3 osoby.
 8. Zabronione jest przewożenie osób poprzez posadowienie ich na kolanach lub trzymanie na rękach
 9. Narty i deski snowboardowe należy ustawić równolegle do kierunku jazdy. Kijki należy trzymać razem, w jednej ręce.
 10. Nie wolno wsiadać na krzesełka z plecakiem na plecach ani z bagażami zawieszonymi na szyi lub na ramieniu. Bagaż należy trzymać na kolanach.
 11. Zabroniony jest przewóz zwierząt.
 12. Narty i deski snowboardowe należy przewozić tylko przypięte na butach. Zabroniony jest przewóz nart lub desek snowboardowych trzymanych w rękach.
 13. W czasie jazdy zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów.
 14. Dojeżdżając do górnego peronu wysiadania należy podnieść ręką poręcz (pałąk) krzesełka, począwszy od znaku nakazującego wykonać tą czynność.
 15. Z krzesełek należy wysiadać tylko w miejscu do tego wyznaczonym i szybko opuścić górny peron wysiadania.

§ 7 Korzystanie z wyciągu krzesełkowego kolej dolna Kl I

 1. Z wyciągu krzesełkowego mogą korzystać
 1. osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding
 2. Osoby trzecie, i posiadające ważny bilet wstępu.
 1. Wstęp na teren wyciągu krzesełkowego odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
 2. Korzystający z KL I przechodzą przez bramkę pojedynczo według kolejności.
 3. Wejście na krzesełka odbywa się dopiero po otwarciu bramki, względnie, kiedy zezwoli na to pracownik obsługi wyciągu.
 4. Po podjechaniu krzesełka, należy usiąść na nim, następnie należy opuścić ręką poręcz (pałąk) krzesełka.
 5. Jednocześnie z jednego krzesełka mogą korzystać maksymalnie 2 osoby.
 6. Zabronione jest przewożenie osób poprzez posadowienie ich na kolanach lub trzymanie na rękach
 7. Narty i deski snowboardowe należy trzymać pionowo w ręce. Kijki należy trzymać razem, w jednej ręce.
 8. Nie wolno wsiadać na krzesełka z plecakiem na plecach ani z bagażami zawieszonymi na szyi lub na ramieniu. Bagaż należy trzymać na kolanach.
 9. Zabroniony jest przewóz zwierząt.
 10. W czasie jazdy zabrania się: wychylania, kołysania, zmieniania pozycji siedzącej na inną, otwierania zabezpieczenia krzesełka, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów.
 11. Dojeżdżając do górnego peronu wysiadania należy podnieść ręką poręcz (pałąk) krzesełka, począwszy od znaku nakazującego wykonać tą czynność.
 12. Z krzesełek należy wysiadać tylko w miejscu do tego wyznaczonym i szybko opuścić peron wysiadania.

§ 8 Korzystanie z wyciągu niskiego prowadzenia liny

 1. Z wyciągu niskiego prowadzenia liny mogą korzystać wyłącznie osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding
 2. Wstęp na teren wyciągu odbywa się tylko w miejscach do tego wyznaczonych
 3. Osoby uprawiające narciarstwo lub snowboarding podchodzą pojedynczo według kolejności.
 4. Po uchwyceniu dłonią liny osoby korzystające z wyciągu dokonują wjazdu.
 5. Podczas wjazdu w górę wyciągiem narty należy prowadzić po śladzie. Zbaczanie ze śladu i wyjeżdżanie poza ślad jest zabronione.
 6. W razie upadku w trakcie wjazdu wyciągiem orczykowym, należy natychmiast wypuścić z dłoni linę wyciągu i opuścić tor jazdy.
 7. W przypadku zatrzymania wyciągu, nie należy wyczepiać się, lecz czekać na jego ponowne uruchomienie względnie na inne zalecenia pracownika obsługi .
 8. W czasie jazdy wyciągiem zabrania się: zajmowania pozycji siedzącej, zjeżdżania lub podchodzenia na nartach po torze wyciągu, palenia tytoniu, wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów
 9. Zabronione jest wyczepianie się przed górnym peronem wyciągu
 10. Zabrania się przewożenia małoletnich na rękach opiekunów.
 11. Zabroniony jest przewóz zwierząt.
 12. Dojeżdżając do górnego peronu wysiadania należy wyczepić się z orczyka i szybko opuścić peron

§ 9 Obsługa techniczna

 1. Podczas przygotowania zorganizowanych terenów narciarskich lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi trasy będą czasowo zamknięte dla ruchu narciarskiego i snowboardowego
 2. Zarządzający zorganizowanym terenem narciarskim zastrzega możliwość okresowego zamykania całości lub części narciarskiej trasy zjazdowej w celu organizacji zawodów, treningów, szkoleń itp. Zabrania się wówczas korzystania z niej przez osoby nieuprawnione.

§ 10 Działalność gospodarcza i reklamowa

Szkolenia narciarskie, ustawianie na narciarskiej trasie zjazdowej slalomów i wydzielanie pólek ćwiczebnych, umieszczanie reklam, ulotek lub inna działalność gospodarcza na terenie zorganizowanego terenu narciarskiego jest dozwolona wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim.

§ 11 Postępowanie wypadkowe

 1. Wszelkie zaistniałe wypadki powinny być niezwłocznie zgłaszane pracownikowi obsługi zorganizowanego terenu narciarskiego względnie bezpośrednio ratownikowi narciarskiemu pełniącemu dyżur.
 2. Warunkiem uznania jakichkolwiek roszczeń ze strony osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding oraz osób trzecich - powstałych w związku z korzystaniem ze zorganizowanego terenu narciarskiego jest powiadomienie o zdarzeniu zarządzającego zorganizowanym terenem narciarskim oraz spisanie stosownego protokołu.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami jest dostępna przed kasami biletowymi, bramkami wejściowymi na wyciągi oraz na stronie internetowej www.przemysl-stok.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. Dyrektor POSIR lub wyznaczona przez niego osoba jest uprawniona do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 grudnia 2016r.

Dyrektor POSiR


Regulamin dla pasażerów
Całorocznego Toru Saneczkowego

 1. Warunki przewozu są częścią składową umowy przewozu. Dotyczą one przewozu osób oraz sposobu zachowania się podczas jazdy torem saneczkowym.
 2. Zawarcie umowy przewozu, a tym samym skuteczność niniejszych warunków przewozu rozpoczyna się wraz z wejściem, a wykonanie umowy kończy się z opuszczeniem toru saneczkowego.
 3. Zakup biletu na przejazd oznacza, że pasażer akceptuje poniższe postanowienia i zobo¬wiązuje się do ich przestrzegania.
 4. Naruszenie warunków przewozu może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności karnej.
 5. Właściciel toru saneczkowego Gmina Miejska Przemyśl - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji zobowiązany jest do przewozu jeżeli:
  1. pasażer dostosował się do obowiązujących przepisów i warunków przewozu oraz poleceń wydanych przez obsługę toru mających na celu bezpieczeństwo i utrzymanie porządku.
  2. przewóz nie został zakończony z powodu okoliczności, które nastąpiły z przyczyn niezależnych od właściciela toru.
  UWAGA:
  Przez przyczyny niezależne od właściciela toru należy rozumieć przerwy w dostawie energii ze strony zakładów energetycznych oraz okoliczności uniemożliwiające bezpieczny przewóz, takich jak: mokry tor - padający deszcz, ograniczona widoczność z powodu mgły itp.
 6. Z przewozu wyłączone są osoby nietrzeźwe, osoby u których kalectwo lub stan psychiczny mógłby stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa przewozu, osoby nie dotrzymujące postanowień niniejszych warunków przewozu lub wydanych poleceń przez właściciela toru.
 7. Pasażerowie muszą posiadać ważny bilet na przejazd. Czas ważności biletów jest na nich oznaczony i zakodowany odpowiednio do rodzaju biletów.
 8. Za bilet zgubiony nie wydaje się biletu zastępczego.
 9. Jeżeli przejazd nie dojdzie do skutku z przyczyn leżących po stronie pasażera, to nie może występować on z roszczeniem o zwrot opłaty za przejazd.
 10. Pasażerowie zobowiązani są do następującego sposobu zachowania się podczas jazdy torem saneczkowym:
  1. pasażerowie powinni się tak zachowywać, aby nie powodować zagrożenia bezpieczeństwa eksploatacji toru saneczkowego i innych pasażerów oraz nie zakłócać porządku i przebiegu przejazdu
  2. wsiadanie i wysiadanie dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych
  3. w czasie jazdy niedozwolone jest zatrzymywanie się oraz uderzanie w wózek jadący przed nami
  4. w czasie jazdy zabronione jest palenie tytoniu
  5. jeżeli w czasie jazdy wyciąg zostanie zatrzymany, to pasażerowie powinni zachować się spokojnie i poczekać na polecenia pracowników wyciągu
  6. rzucanie i wystawianie poza obrys wózka przedmiotów podczas przejazdu jest zabronione
  7. po zakończeniu jazdy miejsce wysiadania należy opuścić bezzwłocznie, udając się w kierunku wyjścia
  8. należy bezwzględnie przestrzegać przeznaczonych dla pasażerów zakazów, nakazów i wskazówek, które są widoczne na tablicach wzdłuż toru saneczkowego.
  9. Maksymalne obciążenie wózka nie może przekroczyć 170 kg.
 11. Warunki przewozu dzieci:
  1. dzieci do lat 8 mogą zjeżdżać rynną saneczkową wyłącznie z osobami dorosłymi, siedząc na saneczkach z przodu.
  2. dzieci powyżej 8 lat mogą zjeżdżać rynną saneczkową samodzielnie pod warunkiem, że są w stanie samodzielnie obsługiwać dźwignię hamulca.
 12. Osoby, które uszkodzą lub zanieczyszczą urządzenia, środki przewozowe lub inne wyposażenie będące własnością Gminy Miejskiej Przemyśl - Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zobowiązane są do zwrotu kosztów ich naprawy lub czyszczenia. W przypadku dokonania uszkodzenia z premedytacja, właściciel Gmina Miejska Przemyśl - Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji będzie wnosił o zastosowanie odpowiedzialności karnej.
 13. Wszelkie urazy oraz wypadki zaistniałe podczas korzystania z toru saneczkowego należy bezwzględnie zgłaszać obsłudze toru.


Gmina Miejska Przemyśl – Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji

 © 2013 Przemyski Ośrodek Sportu i Rekreacji | 37-700 Przemyśl , ul. Mickiewicza 30 | tel./fax. : 16 678 57 58 | email: stok@posir.pl